ORDENSREGLEMENT.


ORDENSREGLEMENT.

FORMÅL OG ORDENSREGLEMENT FOR H/F NYVANG.75

Haveselskabets formål er at udleje jordlodder af det til kolonihaveformål af Kalundborg kommune udlagte areal matr. nr.12 a, Kåstrup


MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages personer bosiddende i Ny Kalundborg Kommune og Region Storkøbenhavn.

Medlemmet er pligtig til at holde sig bestemmelserne efterrettelige, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder lægger på området, ligesom lejeren er pligtig til at overholde lejekontraktens bestemmelser.

Der oprettes lejekontrakt med alle medlemmer.


MEDLEMSGEBYR

Der betales et medlemsgebyr på 600 kr. ved optagelse som medlem.


HAVELEJE OG RENOVATION

Haveleje for de enkelte havelodder fastsættes af generalforsamlingen.

Leje: 1800.00 kr. og rnovation efter regning fra kommunen delt i 89 dele.


Lejen indeholder ikke vandafgift kubikmeter pris udregnes i andele og beregnes i 89 anparter.

Bogholderen og kassereren udsender girokort til medlemmerne 1 gang årligt til indbetaling af haveleje. Endvidere holder kassereren den øvrige bestyrelse underrettet om restancer etc.

Lejeafgift, renovation betales årligt med forfald senest d. 1. april.


Ved for sen indbetaling henvises til vedtægterne § 5 stk. 5.3


BOD

Ved misligholdelse, jf. vedtægterne § 7.3, idømme medlemmet en bod p.t.                    100,00

Ved afbrænding i forbudstiden kan bestyrelsen idømme medlemmet en bod                100,00

Ved skriftligt påbud idømmes medlemmet en bod på p.t.                                                   100,00

Ved manglene addresseændring jf.vedtægterne § 3.2 idømmes medlemmet en bod    300.00


FORSIKRING

Medlemmet er gjort bekendt med, at der er lovpligtigt med Brandforsikring.

Dette er kun gældende hvis grunden er bebygget.


ØVRIGE ØKONOMISKE BESTEMMELSER:

For kontraktændringer betales p.t                                    50,00 kr.

For strøm ved klubhuset betales p.t                               100,00 kr.

Optagelsesgebyr for nye medlemmer betales p.t.       600,00 kr.

Gebyr for byggetilladelse betales p.t                              100,00 kr.

Salg af have på hjemmesiden betales p.t.                      100,00 kr.

Leje af fælleshus betales for medlemmer p.t. 

pr 1/2/3døgn                                                         600/1000/1400 kr.  


Medlemmer kan til enhver tid gøres erstatningspligtig.Ordensregler.


              1. Hver have skal være repræsenteret ved 2 dage pr. år til fællesarbejde.

          Der vil blive pålagt en pligtig bod på 300 kr. pr. deblivelse.


     2. Låger skal åbnes ind i haven. På lågen skal anbringes have nr.

         Der skal opsættes en form for postkasse / rør, der kan benyttes fra vejen til post.

         Der pålægges en pligtig bod på 300 kr. ved undladelse.


              3. I perioden fra 30. oktober til 1. april må overnatning kun ske i weekender.

         Overtrædelse medføre opsigelse af lejemål!


             4. Der må IKKE opstilles campingvogne eller skurvogne i haverne.


             5. Der må ikke vandes med haveslange.


             6. Medlemmerne skal renholde den halve vejbane ud for deres have.


             7. Hækkene skal klippes 1 gang årligt. En hæks højde må ikke overstige 1,80 m.

         Der må ikke være træer i hæk eller i skel!


            8. Medlemmerne skal holde / beskære Nøddetræer der grænser op til deres havelod,                 således at de ikke er til gene for hæk og naboer.


            9. Det er IKKE tilladt at benytte motoriserede haveredskaber i tidsrummet fra

        Søndag kl. 12.00 og frem til mandag morgen.

 

          10. Træer og buske skal plantes så langt fra naboskel at de ikke skygger for                                      nabohaven,og i øvrigt skal alt beplantning foregå så langt fra hækkene, at disse                        ikke berøres eller tager skade.


          11. Haven skal altid holdes i god orden og fri for ukrudt.

        Er den ikke det, gives der henstilling fra bestyrelsen i henhold til vedtægterne og             pålægges en bod.


          12. Læhegnet må IKKE bruges til losseplads, eller ekstra areal til havelod og der må på                 ingen måde fældes noget i læhegnet uden bestyrelsens godkendelse og henvises til                 §.7 stk. 7.3.


          13. Husholdningaffald skal medtages når haven forlades, da det tiltrækker uønsket                       dyr. Benyt containere ved Klubhuset.


          14. Parkering på koloniens gange og grønne områder er ikke tilladt. Kørsel til og                    fra haverne for af og pålæsning er tilladt, og det er tilladt at parkere i udkanten                    af de grønne områder.


          15. Hunde skal føres i snor i havekolonien og må ikke være til gene for naboerne.

        Det ikke er tilladt at opstille bistader.


          16. Bestyrelsen skal orienteres og have mulighed for at vejlede ved planlægning af                         større ændringsarbejde af havehus / nybygning / tilbygning.                                                           Der SKAL indhentes byggetilladelse før påbegyndelse.


          17. Leg og boldspil skal være af en karakter, så det ikke er til gene for naboer og                             foreningens øvrige lejer og må kun foregå på haveloden og de grønne områder.


          18. Afspilning af Radio / Musik skal forgå indendørs, så det ikke er til gene for øvrige                      lejer.


          16. Afbrænding af tørt haveaffald er IKKE tilladt.

        Det er tilladt at afbrænde rent træ på bål-fade eller særlige indrettede bålsteder.


          17. Alle vandinstallationer skal værre tilsluttet efter vandhanen.


          18. Hastighed på 15 km/t på Klosterlunden SKAL overholdes.


          19. Eventuelle klager skal ske skriftligt til bestyrelsen. Mundtlige klager modtages /                         behandles ikke!


                      Ordensreglerne træder i kraft straks og afløser tidligere ordensregler.

                            Som ændret og vedtaget på generalforsamlingen 04.09.2021


                                         Bestyrelsen  H/F Nyvang.75 Kalundborg