FORSIDE


Sidste nyt


 Lukning af vand tirsdag den 1. nov. gik fint, hvor Raklevsmedene i samarbejde med vores havemænd og frivillige medhjælpere klarede opgaven på bedste vis.


Fælles arbejdsdage blev også overstået godt ledet af Jan Burmeister med hjælp fra Poul. Sidste dag med pølser frisk fra grill var en succes. Listen med medlemmer, som ikke deltog i arbejdsdagene er opgjort, og boden jævnfør vores regler vil blive opkrævet med næste års haveleje. Er man uenig i opgørelsen, bedes man rette henvendelse til bestyrelsen ved Lone eller formanden.  Hvis der en forslag til afvikling af arbejdsdagene med hensyn til opgaver, antal dage med videre, så retter man henvendelse til vores havemænd eller formanden.

Her i weekenden leverede kommunen Ligusterhækkeplanter til de, som havde bestilt i foråret. Planterne kan hentes ved Fælleshuset for de, der har bestilt. Der kommer en

ny bestillingsliste i det nye år, for de der ikke fik bestilt i tide. Der kan allerede nu, som nogle har gjort bestilles planter via formanden til levering næste år.

Husk at hente jeres planter inden 10 dage, da de skal i jorden nu for at klare sig. Eventuelle overskydende planter opbevarer havemændene efter de 10 dage, så nogle måske kan få lidt planter allerede i år, hvis de mangler.  
GULE ÆRTER.

              Det var bestyrelsens sidste arrangement i sæsonen, som traditionen tro blev holdt første lørdag i oktober i FÆLLESHUSET.

Det gik forrygende med omkring tyve deltagere og deltagerne hyggede sig.Ved arrangementet blev prisen som ÅRETS KOLONIST uddelt.

Det blev Steen og Lone som løb med prisen for deres engagemant i årets løb. Tæt på som nummer 2 kom Jan Burmeister, som har gjort en bemærkelsesværdig indsats i vores forening, siden han gik på pension.

3. pladsen gik til Rasmus som også har gjort sig bemærket på fornemmeste vis i året. 


  

Med hensyn til Københavnerhaver sidder Bodil Kemner og Nanna Skytte i dette udvalg, der arbejder på et forslag til næste generalforsamling omkring ændring. De søger andre interesserede, så kontakt Bodil eller formanden, hvis du vil deltage.Bestyrelsen ønsker jer fortsat et godt år med hygge i jeres haver, hvor det er tilladt at overnatte i weekenderne, selv om toiletter og vand er lukket ned.

                 Der har været en forespørgsel omkring vindmøller i haverne. Det er undersøgt, og                     er IKKE tilladt. Bestyrelsen er enige i dette.                                           

                         
 
                                                             


___________________________________________________________________________________________________

    Lørdag den 27. august 2022 var bestyrelsen igen på en åben havevandring i vores forrening. Vi fortsatte hvor vi slap sidst, så vi kom rundt i resten af haven. Der så generelt pænt ud med hensyn til den standard, som bestyrelsen sersom acceptabel. Bestyrelsen bemærkede, at havelejerne skal være opmærksomme på, at vejen  ud for ens have skal holdes  ren fra hækken og ud mod vejens midte. Midterrabatten må gerne bevares, hvis der slås græs på den og renses for ukrudt som fx mælkebøtter. Hækkene skal være fri for træer, der vokser op over hækken og ud af den. Små træer i hækkene skal fjernes, inden de ødelægger hækken.

Træer der er til fare og kan falde ned ved grene og lignende på ens huse og skygger vil bestyrelsen kigge på og kontakte kommunen for en løsning, men kommunen har oplyst, at deres budget er opbrugt for i år..

Der kan rettes henvendelse til formanden eller Karen, hvis der er tvivl om, hvordan man skal forholde sig i henhold til ovenstående. Er der akut trængende opgaver, som kan afhjælpes på en havedag, så retter man henvendelse til bestyrelsen eller Jan Burmeister og deltager selv i opgaven.

Under sidste havevandring bemærkede vi, at nogle haver mangler hække i skel og primært bagtil i haverne. Der blev også bemærket ukrudt, roser og træer i hække, som skal fjernes. Bestyrelsen blev også opmærksom på, at ikke alle haveejere havde fjernet gammel bebyggelse som aftalt, efter nyt var opført, og det følges der selvfølgelig op på, lige som der følges op på, om der er søgt om byggetilladelse til nyopførelser. 

De medlemmer, som har restancer til foreningen i form af ikke betalt haveleje, ældre restancer med mere vil bestyrelsen også følge op på, så vi undgår opsigelser. 

HUSK også at alle haver SKAL have en postkasse eller et postrør jævnfør vores ordensreglement, da der ellers skal betales en bod. Det skal være bragt i orden til bestyrelsens næste havevandring lørdag den 22. oktober.

På havevandringen blev der flere steder bemærket en overordentlig fin pasning af arealet ved vejen til ens hæk. Andre steder lå der grus og affaldssække, som skal fjernes også. Det var også bekymrende, at nogle smider poser med affald i træ- og busk arealet op til haverne. De der har gjort det bedes fjerne det omgående. 

 

Angående toiletterne skal brugerne stadig huske at gøre rent efter sig. Husk at bruge               toiletbørsten i kummen efter brug, idet der nu kun gøres rent én gang om ugen, og er               papirkurvene fyldte, så gå over i containeren og tøm dem og sæt en ny pose i. Hjælpes vi       ad, så forløber det hele meget lettere. Børnene skal I hjælpe, hvis ikke de kan formå at gøre    rent efter sig og gå alene på toilettet. Tømning af campingtoiletter bedes man også gøre med forsigtighed uden at spilde, da det kan være til stor gene for andre brugere. 


    
     Generalforsamlingen 2022 er vel overstået og referatet kan læses i "glasburet" ved klubhuset.
    Den ekstraordinæregeneralforsamling 2022 er vel overstået og referatet kan læses i "glasburet" ved klubhuset.


Affaldcontainere.

       HUSK at vi kun får tømt affaldscontainere hver 14. dag i starten af sæsonen. Der må IKKE lægges affald oven på containerne, når de er fyldte. Medbring jeres affald til jeres hjemmeadresse, hvis det

       er muligt eller tag det med til anden offentlig affaldscontainer, hvis vores containere i haven er fyldte. Respekter at der ikke må fyldes fx flamingo, alle former for pap, glas og alt hvad der ikke hører til i

       en container beregnet til affald med videre i containerne, da det er forbudt og fylder for lovligt          affald. HUSK korrekt sortering, da affaldsafgiften ellers vil stige med fordeling blandt havens brugere.


       Poul Egon Jensen er blevet foreningens havemand, som man kan henvende sig til angående                        småproblemer og opgaver i haven efter aftale med bestyrelsen. Jan Burmeister har tilbudt at hjælpe Poul omkring græsslåmaskinen og servicering.