FORSIDE
SIDSTE NYT


Som opfølgning på sidste sæson, så bedes I huske, at de ulovlige vandinstallationer skal gøres lovlige, her i vores nedlukningsperiode. Poul og Burmeister kommer snart rundt i haverne og kontrollerer vandindstallationerne.

 I starten af sæsonen viste det sig desværre, at der var  vandudslip i flere haver efter åbning af vandet. Dette skyldes primært ikke godkendte vandindstallationer og frost, idet der er sat kugleventiler på røret før hovedhanen, hvilket ikke er tilladt. Alle installationer SKAL være efter hovedhanen, hvis kommunen skal ordne det, ellers er det for egen regning.Der er løbet adskillige liter vand ud, som vi skal have registreret, da de enkelte forhåbentlig har en forsikring som dækker skaderne og vandspildet. Raklevsmedene har efterhånden fået skiftet de vandhaner, det var galt med. Husk i øvrigt at alle SKAL have en brandforsikring, nu vi er inde på forsikringer. Vær stadig opmærksom på, hvis jeres vandhaner drypper, når vandet åbnes igen omkring 1. april 2024, at melde det i så fald hurtigst muligt til bestyrelsen.  

Vi vil også i år åbne sæsonen med et morgenbord, hvor bestyrelsen byder velkommen og dato for dette vil komme, når bestyrelsen har holdt møde i marts 2024.

Desværre kører nogle kolonister græsset ned og laver huller i jorden, i det våde vejr. De vil blive kontaktet for erstatning eller selvudbedring af jorden. 

 Årets haveleje m.m. vil blive opkrævet til 1. april 2024. Fra sidste sæson er der stadig en, som mener, han ikke skal betale for vand, renovation og toiletrengøring på lige fod med  øvrige medlemmer. Han er nu ikke mere medlem af vores forening. 

Generalforsamlingen blev afholdt den 29. april 2023 i Fælleshuset, hvor 30 haver mødte op. Der var mange forslag fra få her af vedtægtsændringer, hvorfor vi skal afholde en ekstraordinær generalforsamling for endelig godkendelse af ændringerne i vedtægterne. Ekstraordinær generalforsamling afholdes søndag d. 18. juni kl. 13 til ca. 14. Der blev valgt tre nye til bestyrelsen efter et langt møde, hvor meget blev sat på plads. I kan se sammensætningen af denne under bestyrelsen.

Vores egne medlemmer er kommet godt i gang med toiletrengøringen, efter det lille team har holdt et møde. Der er  6 faste og et par reserver. Lone er bestyrelsens tovholder, men ellers er teamet selvstændige.

Vi ser frem til en god sommer med jer til hyggeligt samvær og masser af aktiviteter.

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i H/F Nyvang søndag d. 18/6 2023 kl. 1300 i foreningens Fælleshus

 

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. 2. afstemning af forslag omkring vedtægter, der opnåede 2/3 flertal på ordinære generalforsamling den 29. april 2023.
 6. Eventuelt


  Forslag der stemmes om på Ekstraordinær Generalforsamling i

  A.    Antallet af Københavnerhaver i HF Nyvang øges fra 8 til 11 haver.


  B.    Københavnerhaver ændres fra kun at gælde borgere i Region Hovedstaden til at hedde
         eksterne Haver og skal gælde alle, der er bosat på Sjælland.


  C.    I dagsordenen til Ordinære Generalforsamlinger § 9.2 tilføjes i budgetgodkendelse godkendelse af         årets haveleje og eventuelt.


  D.    I vedtægternes § 10.1 ændres sekretær til kasserer.


  E.     I vedtægternes § 10.1 tilføjes at bestyrelsen må bruge 20.000 kr. samlet over hele
          regnskabsåret uden godkendelse af generalforsamlingen, når det ikke gælder driftsomkostninger.


  F.     I vedtægternes § 10.1 tilføjes, at foreningens kasserer kun må have 5000 kr. i kontanter i
          pengekassen. Overskydende beløb indsættes i foreningens bank.


  G.    I vedtægternes § 10.1 tilføjes, at referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger                             offentliggøres senest 14 dage efter, de er skrevet.


  H.   Gifte samboende personer eller personer med delehave kan ikke på samme tid bestride poster
         som kasserer og revisor eller være medlem af bestyrelsen, hvor den anden person er revisor.


  I.     Tilføjelse til vedtægternes § 12.1. Revisorerne vælges forskudt, revisor 1 vælges lige år og revisor 2 i         ulige år. En revisor må ikke have væsentlig direkte eller indirekte Økonomisk
         interesse i eller have familierelationer i ret op- eller nedstigende linje, herunder                                           ægteskab/kæresteforhold eller søskende i bestyrelsen. Dette gælder fra den 29. april 2023
         uanset siddende revisors valgperiode.


  J.     I vedtægternes tilføjes, at HF Nyvangs vurderingsudvalg består af 3 medlemmer, som vælges på               generalforsamlingen. Et medlem vælges for 2 år i lige år. De to øvrige medlemmer vælges for 2 år i         ulige år. En vurderingsmand bør ikke være en del af bestyrelsen, hvis der er tilstrækkeligt med                 medlemmer uden for bestyrelsen, der stiller op til valg. Dette gælder fra den 29. april 2023.    
                                                             

                           
   
                                                               


  ___________________________________________________________________________________________________

      Lørdag den 27. august 2022 var bestyrelsen igen på en åben havevandring i vores forrening. Vi fortsatte hvor vi slap sidst, så vi kom rundt i resten af haven. Der så generelt pænt ud med hensyn til den standard, som bestyrelsen sersom acceptabel. Bestyrelsen bemærkede, at havelejerne skal være opmærksomme på, at vejen  ud for ens have skal holdes  ren fra hækken og ud mod vejens midte. Midterrabatten må gerne bevares, hvis der slås græs på den og renses for ukrudt som fx mælkebøtter. Hækkene skal være fri for træer, der vokser op over hækken og ud af den. Små træer i hækkene skal fjernes, inden de ødelægger hækken.

  Træer der er til fare og kan falde ned ved grene og lignende på ens huse og skygger vil bestyrelsen kigge på og kontakte kommunen for en løsning, men kommunen har oplyst, at deres budget er opbrugt for i år..

  Der kan rettes henvendelse til formanden eller Karen, hvis der er tvivl om, hvordan man skal forholde sig i henhold til ovenstående. Er der akut trængende opgaver, som kan afhjælpes på en havedag, så retter man henvendelse til bestyrelsen eller Jan Burmeister og deltager selv i opgaven.

  Under sidste havevandring bemærkede vi, at nogle haver mangler hække i skel og primært bagtil i haverne. Der blev også bemærket ukrudt, roser og træer i hække, som skal fjernes. Bestyrelsen blev også opmærksom på, at ikke alle haveejere havde fjernet gammel bebyggelse som aftalt, efter nyt var opført, og det følges der selvfølgelig op på, lige som der følges op på, om der er søgt om byggetilladelse til nyopførelser. 

  De medlemmer, som har restancer til foreningen i form af ikke betalt haveleje, ældre restancer med mere vil bestyrelsen også følge op på, så vi undgår opsigelser. 

  HUSK også at alle haver SKAL have en postkasse eller et postrør jævnfør vores ordensreglement, da der ellers skal betales en bod. Det skal være bragt i orden til bestyrelsens næste havevandring lørdag den 22. oktober.

  På havevandringen blev der flere steder bemærket en overordentlig fin pasning af arealet ved vejen til ens hæk. Andre steder lå der grus og affaldssække, som skal fjernes også. Det var også bekymrende, at nogle smider poser med affald i træ- og busk arealet op til haverne. De der har gjort det bedes fjerne det omgående. 

   

  Angående toiletterne skal brugerne stadig huske at gøre rent efter sig. Husk at bruge               toiletbørsten i kummen efter brug, idet der nu kun gøres rent én gang om ugen, og er               papirkurvene fyldte, så gå over i containeren og tøm dem og sæt en ny pose i. Hjælpes vi       ad, så forløber det hele meget lettere. Børnene skal I hjælpe, hvis ikke de kan formå at gøre    rent efter sig og gå alene på toilettet. Tømning af campingtoiletter bedes man også gøre med forsigtighed uden at spilde, da det kan være til stor gene for andre brugere. 


      
       


  Affaldcontainere.

         HUSK at vi kun får tømt affaldscontainere hver 14. dag i starten af sæsonen. Der må IKKE lægges affald oven på containerne, når de er fyldte. Medbring jeres affald til jeres hjemmeadresse, hvis det

         er muligt eller tag det med til anden offentlig affaldscontainer, hvis vores containere i haven er fyldte. Respekter at der ikke må fyldes fx flamingo, alle former for pap, glas og alt hvad der ikke hører til i

         en container beregnet til affald med videre i containerne, da det er forbudt og fylder for lovligt          affald. HUSK korrekt sortering, da affaldsafgiften ellers vil stige med fordeling blandt havens brugere.


         Poul Egon Jensen er blevet foreningens havemand, som man kan henvende sig til angående småproblemer og opgaver i haven efter aftale med bestyrelsen. Jan Burmeister har tilbudt at hjælpe Poul omkring græsslåmaskinen og servicering.