FORSIDE

SIDSTE NYT 

Poul og Burmeister har været rundt i de fleste haver og kontrolleret vandindstallationerne. De der skal ændre installation vil få besked. Husk at alle SKAL have en brandforsikring.   

Bestyrelsen åbner sæsonen med morgenbord lørdag d. 13. april kl. 10. , hvor vi byder velkommen til den nye sæson. Meld til på vores INFO-side nævnt længere nede eller på email til formanden.


 Årets opkrævning af haveleje blev udsendt i uge 12. Over 40 har allerede betalt inden fristen. Undgå rykkergebyr og betal inden fristen. Fra sidste sæson er der stadig en, som mener, han ikke skal betale for vand, renovation og toiletrengøring på lige fod med  øvrige medlemmer. Han er nu ikke mere medlem af vores forening. 

Generalforsamlingen bliver afholdt den 27. april 2024 i Fælleshuset kl. 13. Indkaldelse er sendt ud til jeres e-mail, og de uden i privat postkasse. Den kommer også på i vores INFOGRUPPE HFNYVANG75 på Facebook, hvor man kan søge optagelse, når man er medlem af vores haveforening. Ydermere kommer der opslag i udhængsskabet.


Generalforsamling afholdes lørdag d. 27. april 2024 kl. 13 i vores Fælleshus. 

DAGSORDEN

 

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Beretning ved formanden
 6. Årsregnskab med evt. revisionsberetning
 7. Behandling og godkendelse af budget 2024 herunder fastsættelse af haveleje 2025
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af formand for 2 år                                                                                                                                       Jan Labusz er på valg og genopstiller               
 10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år                                                                                                            Helle Bøgh Jørgensen er på valg og genopstiller
 11. Valg af 2 suppleanter for 1 år.                                                                                                                    Poul Egon Jensen genopstiller                                                                                                                            Majbritt Østrup Madsen er på valg (uafklaret)                                                                                                Aged Bako stiller op som 2. suppleant
 12. Valg af 1 revisor for 2 år.                                                                                                                                      Gitte Nielsen er på valg.   
 13. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år.
 14. Valg til vurderingsudvalg af 1 person for 2 år                                                                                                  Anne Adelgren Riehn er på valg. 
 15. Eventuelt                                                                                                                   


  Husk mindst 3 måneders medlemsskab af vores forening for at du kan stemme og stille op til poster på generalforsamlingen, og at haveleje skal være betalt for indeværende år samt ingen gæld til foreningen.
  Affaldcontainere.

  HUSK at vi kun får tømt affaldscontainere hver 14. dag i starten af sæsonen. Der må IKKE lægges affald oven på containerne, når de er fyldte. Medbring jeres affald til jeres hjemmeadresse, hvis det er muligt eller tag det med til anden offentlig affaldscontainer, hvis vores containere i haven er fyldte. Respekter at der ikke må fyldes fx flamingo, alle former for pap, glas og alt hvad der ikke hører til i en container beregnet til affald med videre i containerne, da det er forbudt og fylder for lovligt affald. HUSK korrekt sortering, da affaldsafgiften ellers vil stige med fordeling blandt havens brugere.

  Poul Egon Jensen foreningens havemand, kan man  henvende sig til angående småproblemer og opgaver i haven efter aftale med bestyrelsen. Jan Burmeister hjælper også med dette område.      

                           
                                           

  ___________________________________________________________________________________________________

      Lørdag den 27. august 2022 var bestyrelsen igen på en åben havevandring i vores forrening. Vi fortsatte hvor vi slap sidst, så vi kom rundt i resten af haven. Der så generelt pænt ud med hensyn til den standard, som bestyrelsen sersom acceptabel. Bestyrelsen bemærkede, at havelejerne skal være opmærksomme på, at vejen  ud for ens have skal holdes  ren fra hækken og ud mod vejens midte. Midterrabatten må gerne bevares, hvis der slås græs på den og renses for ukrudt som fx mælkebøtter. Hækkene skal være fri for træer, der vokser op over hækken og ud af den. Små træer i hækkene skal fjernes, inden de ødelægger hækken.

  Træer der er til fare og kan falde ned ved grene og lignende på ens huse og skygger vil bestyrelsen kigge på og kontakte kommunen for en løsning, men kommunen har oplyst, at deres budget er opbrugt for i år..

  Der kan rettes henvendelse til formanden eller Karen, hvis der er tvivl om, hvordan man skal forholde sig i henhold til ovenstående. Er der akut trængende opgaver, som kan afhjælpes på en havedag, så retter man henvendelse til bestyrelsen eller Jan Burmeister og deltager selv i opgaven.

  Under sidste havevandring bemærkede vi, at nogle haver mangler hække i skel og primært bagtil i haverne. Der blev også bemærket ukrudt, roser og træer i hække, som skal fjernes. Bestyrelsen blev også opmærksom på, at ikke alle haveejere havde fjernet gammel bebyggelse som aftalt, efter nyt var opført, og det følges der selvfølgelig op på, lige som der følges op på, om der er søgt om byggetilladelse til nyopførelser. 

  De medlemmer, som har restancer til foreningen i form af ikke betalt haveleje, ældre restancer med mere vil bestyrelsen også følge op på, så vi undgår opsigelser. 

  HUSK også at alle haver SKAL have en postkasse eller et postrør jævnfør vores ordensreglement, da der ellers skal betales en bod. Det skal være bragt i orden til bestyrelsens næste havevandring lørdag den 22. oktober.

  På havevandringen blev der flere steder bemærket en overordentlig fin pasning af arealet ved vejen til ens hæk. Andre steder lå der grus og affaldssække, som skal fjernes også. Det var også bekymrende, at nogle smider poser med affald i træ- og busk arealet op til haverne. De der har gjort det bedes fjerne det omgående. 

   

  Angående toiletterne skal brugerne stadig huske at gøre rent efter sig. Husk at bruge               toiletbørsten i kummen efter brug, idet der nu kun gøres rent én gang om ugen, og er               papirkurvene fyldte, så gå over i containeren og tøm dem og sæt en ny pose i. Hjælpes vi       ad, så forløber det hele meget lettere. Børnene skal I hjælpe, hvis ikke de kan formå at gøre    rent efter sig og gå alene på toilettet. Tømning af campingtoiletter bedes man også gøre med forsigtighed uden at spilde, da det kan være til stor gene for andre brugere. 


     

  Affaldcontainere.

         HUSK at vi kun får tømt affaldscontainere hver 14. dag i starten af sæsonen. Der må IKKE lægges affald oven på containerne, når de er fyldte. Medbring jeres affald til jeres hjemmeadresse, hvis det

         er muligt eller tag det med til anden offentlig affaldscontainer, hvis vores containere i haven er fyldte. Respekter at der ikke må fyldes fx flamingo, alle former for pap, glas og alt hvad der ikke hører til i

         en container beregnet til affald med videre i containerne, da det er forbudt og fylder for lovligt          affald. HUSK korrekt sortering, da affaldsafgiften ellers vil stige med fordeling blandt havens brugere.


         Poul Egon Jensen er blevet foreningens havemand, som man kan henvende sig til angående småproblemer og opgaver i haven efter aftale med bestyrelsen. Jan Burmeister har tilbudt at hjælpe Poul omkring græsslåmaskinen og servicering.